Aktualne informacje na temat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie można uzyskać na jego oficjalnej stronie: www.wsdts.pl

Gospodarzem dawnego opactwa w Lądzie jest Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Pocysterskie mury od 1952 roku służą dziełu przygotowania młodych salezjanów
do kapłaństwa i podjęcia przez nich pracy wychowawczej  młodzieżą w duchu św. Jana Bosko. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2008/2009 nastąpiło połączenie trzech domów formacyjnych dla czterech inspektorii salezjańskich w Polsce. Od tego czasu studia filozoficzne odbywają się w Lądzie,  natomiast studia teologiczne w Krakowie.
W Lądzie dokłada się wielu starań, aby zapewnić klerykom warunki sprzyjające ich rozwojowi ludzkiemu, poznawaniu charyzmatu salezjańskiego i dojrzewaniu duchowemu. Ich przygotowanie intelektualne odbywa się w ramach dwuletnich studiów filozoficznych  poszerzonych o dwuletnią specjalizację z pedagogiki.
Pastoralno-wychowawczy charakter posłannictwa salezjańskiego domaga się zapewnienia klerykom odpowiedniego przygotowania. Obejmuje ono dwuletnią praktykę pedagogiczno-pastoralną, następującą po studentacie filozoficznym, w jednym z domów Zgromadzenia oraz pracę duszpasterską z młodzieżą w ramach działających przy seminarium grup i ruchów młodzieżowych.
W programie dnia seminarium jest czas na modlitwę wspólnotową i indywidualną,
Mszę świętą, sakrament pojednania i kierownictwo duchowe, wykłady, ćwiczenia i studium indywidualne, wspólną rekreację, sport, śpiew, pracę fizyczną i odpoczynek

© Janusz Nowiński SDB,

Sławomir Krajewski