J. Nowiński,
Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą,
„Biuletyn Historii Sztuki”, 2008, nr 3-4, s. 385-406.

 

J. Nowiński,
Portret opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego, pędzla Józefa Rajeckiego,i rama jemu dedykowana,
w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 318-337.

 

J. Nowiński,
„Metafizyczne piorunochrony” –  depozyty złożone w kulach hełmów wież kościoła opactwa
w Lądzie nad Wartą w 1720 roku
, „Seminare” 2012, t. 31, s. 259-278.

 

J. Nowiński,
Relikwie Undecim Millium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli,
„Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272.

 

 J. Nowiński,
Malowidła Łukasza Raedtke, freskanta 1 poł. XVIII w., w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą,
„Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 1-2, s. 149-171.

 

J. Nowiński,
Opat Lądu Konstanty Iłowiecki i jego pamiątkowe tablice,
„Seminare” 2013, t. 34, s. 295-309.

 

 J. Nowiński, „Genius horti” w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł,
„Czasopismo Techniczne. Architektura”, 2010, 13/5-A, s. 69-84.

 

 J. Nowiński,
Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła – dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą,
„Seminare”, 2009, nr 26, s. 325-340.

 

J. Nowiński,
„Opactwo w Lądzie, widok od strony Warty” – nieznany pejzaż Marcina Zaleskiego,
„Biuletyn Histo­rii Sztuki”, 2009, nr 1-2, s. 205-212.

 

J. Nowiński,
„Żelaza lane” z XVIII i XIX w. w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą
,
 w: Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne,  red. K. Kluczwajd, Toruń 2011, s. 19-30.

 

J. Nowiński,
Wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej w kościele dawnego opactwa w Lądzie,
w: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich,
red. P. Mrozowski J. Żmudziński, Jasna Góra w Częstochowie 2012, s. 51-58, 651-652 (ilustracje)

 

 J. Nowiński,
„Tryptyk z Lądu” – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki, „Ochrona Zabytków”, 2008, nr 2, s. 39-50.

 

A. E. Czerwińska,
Adama Swacha portret własny, czyli kilka uwag o sygnaturach i autoportretach barokowego artysty,
w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej,
Warszawa 2011, s. 424-439.

Powrót